Giáo dục thể chất đại học đà nẵng

-

Thông tin tuyển chọn sinh: https://ipes.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-khoa-giao-duc-the-chat-dai-hoc-da-nang-nam-2021


Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêuMã tổng hợp mônGhi chú714020671402067140206
Giáo dục Thể chất30T00, T02, T03, T04
giáo dục và đào tạo Thể chất30T00, T02, T03, T04
Giáo dục Thể chất30T00, T02, T03, T04

Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh