Harry vẫn mong chờ sống trường Privet Drive. Hội Phượng Hoàng sắp tới hộ tống nó ra đi an toàn, cố rất là ko để cho Voldemort và đàn bộ hạ hắn hiểu rằng. Nhưng kế tiếp Harry đã làm gì? Làm cách nào nó hoàn toàn có thể dứt trách nhiệm cực kì quan trọng cùng giống như bất khả thi nhưng giáo sự Dumbledore vẫn giao lại cho nó?
Bạn đang xem: Harry potter và bảo bối tử thần j. k. rowling

- Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tdiệt - Chương thơm 01-- Harry Potter với Hòn đá phù tdiệt - Cmùi hương 02-- Harry Potter và Hòn đá phù tdiệt - Chương thơm 03-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Cmùi hương 04-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương 05-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 06-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 07-- Harry Potter với Hòn đá phù tdiệt - Cmùi hương 08-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Chương 09-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương 10-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương thơm 11-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương thơm 12-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 13-- Harry Potter và Hòn đá phù tbỏ - Chương 14-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương thơm 15-- Harry Potter và Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 16-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 17 (End)- Tập 2: Harry Potter với Phòng đựng túng mật-- Harry Potter với Phòng đựng kín đáo - Chương thơm 01-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Cmùi hương 02-- Harry Potter với Phòng đựng kín - Cmùi hương 03-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 04-- Harry Potter với Phòng cất bí mật - Chương 05-- Harry Potter và Phòng cất kín - Chương 06-- Harry Potter với Phòng cất bí mật - Chương thơm 07-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Cmùi hương 08-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Cmùi hương 09-- Harry Potter cùng Phòng cất kín - Cmùi hương 10-- Harry Potter với Phòng cất kín - Chương 11-- Harry Potter và Phòng cất kín đáo - Chương thơm 12-- Harry Potter với Phòng cất bí mật - Chương thơm 13-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 14-- Harry Potter với Phòng chứa kín - Cmùi hương 15-- Harry Potter với Phòng đựng kín đáo - Cmùi hương 16-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương thơm 17-- Harry Potter và Phòng đựng kín đáo - Cmùi hương 18 (End)- Tập 3: Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục Azkaban-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục Azkaban - Chương 01-- Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Chương thơm 02-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Chương 03-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 04-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân ngục Azkaban - Chương thơm 05-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 06-- Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 07-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Chương 08-- Harry Potter Và Tên tầy nhân ngục tù Azkaban - Chương 09-- Harry Potter Và Tên tù túng nhân lao tù Azkaban - Cmùi hương 10-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Chương 11-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 12-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 13-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương thơm 14-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 15-- Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 16-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 17-- Harry Potter Và Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 18-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 19-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Chương 20-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 21-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter và Chiếc ly lửa-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 01-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương 02-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 03-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 04-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 05-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương 06-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Cmùi hương 07-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương 08-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 09-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 10-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 11-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 12-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 13-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương 14-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 15-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương thơm 16-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 17-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 18-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương thơm 19-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 20-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 21-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 22-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 23-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 24-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 25-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 26-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương thơm 27-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 28-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương 29-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Cmùi hương 30-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 31-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 32-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 33-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 34-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 35-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 36-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 36-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 37 (End)- Tập 5: Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 01 --> 02-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 03 --> 04-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 05 --> 06-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 05 --> 06-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 07 --> 08-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 09 --> 10-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 11 --> 12-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 13 --> 14-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 15 --> 16-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 17 --> 18-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 19 --> 20-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 21 --> 22-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 23 --> 24-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 25 --> 26-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 27 --> 28-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 29 --> 30-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 31 --> 32-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 33 --> 34-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 35 --> 36-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 37 --> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter với Hoàng tử lai-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 01-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 02-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 03-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 04-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 05-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 06-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 07-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 08-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 09-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 10-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 11-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 12-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 13-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 14-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 15-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 16-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 17-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 18-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 19-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 20-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 21-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 22-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 23-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 24-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 25-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 26-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 27-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 28-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 29-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 30 ( Hết )- Tập 7: Harry Potter và Bảo bối tử thần-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 01-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 02-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 03-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 04-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 05-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 06-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 07-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 08-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 09-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 10-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 11-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 12-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 13-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 14-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 15-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 16-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 17-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 18-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 19-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 21-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 22-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 23-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 24-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 25-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 26-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 27-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 28-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 30-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 31-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 32-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 33-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 34-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 34-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 35-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 36- Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter-- 1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận thông thường kết Cúp Quidditch Thế Giới-- 2. Gặp gỡ nhân đồ vật new trong đái thuyết Harry Potter - Celestina Warbeck-- 3. Dolores Jane Umbridge-- 4. Draco Malfoy-- 5.

Xem thêm: Từ 17/6, Mã Vùng Điện Thoại Bàn Tphcm Mới Nhất Hiện Nay Là Số Bao Nhiêu?

Vernon & Petunia Dursley-- 6. Yêu tinh Peeves